top of page
Kentsel Mimarlık
ARCHLineXP_logo_Gray_1200px.png

A R C H L i n e . X P
Y A Z I L I M   K U L L A N I M   S Ö Z L E Ş M E S İ

ARCHLine.XP YAZILIM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

Almina Mühendislik Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti.'nin “Almina Mühendislik” Yazılım ve diğer lisanslı materyalleri, yalnızca lisans sahibinin bu sözleşmedeki içeriği veya belirtilen tüm şartları kabul etmesi durumunda lisans vermektedir.

1.TANIMLAR

“ÜRÜN”, Yazılım ve Kullanıcı Belgeleri dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak Almina Mühendislik tarafından dağıtılan veya kullanıma sunulan ARCHLine.XP bilgisayar programı anlamına gelir.

“YAZILIM” terimi, bir bilgisayar programının işlevlerine ve özelliklerine de atıfta bulunabilir. ÜRÜN, YAZILIM ile kullanım için Almina Mühendislik tarafından dağıtılan veya kullanıma sunulan teknik koruma cihazını (USB sabit kilidi) içerebilir.

"LİSANS SAHİBİ", adına YAZILIM'ın satın alındığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir. Açıklığa kavuşturmak için, "Lisans Sahibi" yalnızca tek, özel olarak tanımlanmış bir tüzel kişi veya kişi anlamına gelir ve bu tür herhangi bir tüzel kişiliğin herhangi bir yan kuruluşu veya bağlı kuruluşu veya bireyi veya başka herhangi bir ilgili kişiyi içermez.

Bu Sözleşmenin elektronik bir kopyasının koşullarını kabul etmek için tasarlanmış "KABUL EDİYORUM" veya benzer bir düğmeyi seçerek veya YAZILIMI yükleyerek, indirerek, erişerek veya başka bir şekilde kopyalayarak veya kullanarak bu Sözleşmeyi kendi adınıza veya adına hareket etmeye yetkili olduğunuz tüzel kişi adına kabul etmiş olursunuz. Kendinizin veya adına hareket etmeye yetkili olduğunuz (örneğin bir işveren) söz konusu tüzel kişinin bu Sözleşme ile yasal olarak bağlı olduğunu kabul ettiniz (ve bu Sözleşme ile tutarlı bir şekilde hareket etmeyi kabul ettiniz) demektir.

"İZİN VERİLEN SAYI", bir ÜRÜN lisansı ve bu lisansla ilişkili Lisans Türü için geçerli olan maksimum sayı (örneğin, yetkili kullanıcı sayısı, eşzamanlı kullanıcı sayısı, bilgisayar sayısı, oturum sayısı, vb.) anlamına gelir. Bu numara Almina Mühendislik tarafından belirlenir ve geçerli Lisans Tanımında belirtilebilir. Lisans Kimliğinin bir Lisans Türü veya İzin Verilen Numara belirtmediği veya Lisans Kimliğinin bulunmadığı her durumda, Lisans Türü varsayılan olarak Değerlendirme Lisansı olacaktır ve İzin Verilen Sayı varsayılan olarak bir (1) olacaktır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme ile LİSANS SAHİBİ, ismi ve özellikleri bu Sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen bilgisayar programının (Ürün) “Süresiz Kullanım Lisansını” almıştır. Münhasır olmayan süresiz kullanım lisansı dışında kalan diğer tüm fikri/mülkiyet hakları Almina Mühendislik’a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3.ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSLI MATERYALLER

ÜRÜN, bu Sözleşmede belirtilen şartlara ek veya bunlardan farklı şartlara tabi olan ve bunlara uygun olarak sağlanan üçüncü şahıs yazılımları, verileri veya diğer materyalleri içerebilir veya bunlarla birlikte sunulabilir. Bu tür terimler, bu tür üçüncü taraf yazılım, veri veya diğer materyallerde (örneğin, "Yardım - Hakkında kutusu"nda) veya Almina Mühendislik tarafından belirtilen bir web sayfasında yer alabilir veya bunlara atıfta bulunulabilir. Lisans Alan bu tür koşullara uymayı kabul eder. Lisans Alan, Almina Mühendislik'in bu tür üçüncü şahıs yazılımları, verileri veya diğer materyalleri veya Lisans Alanın bu tür üçüncü şahıs yazılımları, verileri veya diğer materyalleri kullanımı konusunda hiçbir sorumluluğu olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.LİSANS KOŞULLARI

4.1.Süresiz Kullanım Lisansı

Kullanım lisansı LİSANS SAHİBİ’ne, Yazılımı bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen adreste, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını (1) aşmamak koşuluyla, Yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda bir bilgisayara yükleme, kurma, süresiz olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.

4.2.Lisansın Niteliği

Lisans Sahibi bir ÜRÜN lisansı aldığında, Lisans Sahibi’nin ediniminin ne gelecekteki özelliklerin ya da işlevlerin sağlanmasına bağlı olmadığını ne de gelecekteki özellikler ya da işlevlerle ilgili olarak Almina Mühendislik tarafından yapılan (sözlü, yazılı veya başka türlü) herhangi bir kamuya açık veya diğer yorumlara (sözlü, yazılı veya başka türlü) tabi olmadığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; "süre ile sınırlı olmayan basit lisans" tır. Sözleşme ile Yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. Yazılım, Almina Mühendislik’e ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir, LİSANS SAHİBİ’ne fiziki olarak teslim edilmez.

4.3.Lisansın Kapsamı

Yazılımın, kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması haklarını kapsar. Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Almina Mühendislik kullanımdan men etme, Sözleşmeyi feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. LİSANS SAHİBİ;

a.Yazılımı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz,

b.Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını (1) aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz,

c.Yazılımı ya da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez.

4.4.Sürüm/Versiyon Değişimi

Bu ÜRÜN’ü geliştiren şirket, önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Almina Mühendislik eski versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak, geliştirilen yeni sürümün eski versiyonla değiştirilmesi yeni sürümün yükseltme ücreti karşılığında satın  alınmasıyla mümkün olacaktır.

5.YETKİLİ KULLANICILAR

Lisans Sahibi, ÜRÜN'ÜN yalnızca Lisans Sahibinin Personeli tarafından Kurulmasına ve/veya Erişilmesine (geçerli Lisans Türünde aksi belirtilmedikçe) izin verebilir ve bu tür herhangi bir Kurulum veya Erişim, bu Sözleşme ve geçerli Lisans Türü ve İzin Verilen Numara tarafından zorunlu kılınan diğer gereksinimlere tabi olacaktır. Lisans Sahibi, Lisans Sahibi Personelinin ve Lisans Sahibi aracılığıyla ÜRÜN'E Erişimi olabilecek diğer kişilerin bu Sözleşmeye uymasından sorumlu olacaktır.

"PERSONEL", Lisans Sahibi’nin kendi tesislerinde çalışan bağımsız yükleniciler olan ve yalnızca Lisans Sahibi’nin sahip olduğu veya kiraladığı ve kontrol ettiği Bilgisayarlarda ve bu Bilgisayarlar aracılığıyla Ürüne Yükleyen ve Erişim sağlayan, Lisans Sahibi’nin bireysel çalışanları veya bireysel kişileri anlamına gelir.

6.LİSANS SINIRLAMALARI

6.1.Yetkisiz Faaliyetler

Lisans Sahibi, bu Sözleşmede aksini belirten herhangi bir hüküm bulunmaksızın, bu Sözleşme kapsamı dışında olduğunu (ve bu Sözleşme herhangi bir hakkı açıkça hariç tutmaktadır) kabul ve beyan eder. Bu sözleşmenin ihlali veya bu sözleşmeye aykırı bir şekilde;

a.Lisans Alanın yasal olarak edinmediği veya Lisans Alanın bu Sözleşmeyi ihlal ederek veya bu Sözleşmeyle tutarsız bir şekilde edindiği Almina Mühendislik Materyallerine,

b.Lisanslı Materyallerin geçerli lisans süresinin (sabit bir süre veya süreler) ötesinde Kurulumu veya Erişimi için,

c.Almina Mühendislik tarafından yazılı olarak başka şekilde yetki verilmedikçe, Lisanslı Malzemelerin Lisans Sahibi tarafından sahip olunan veya kiralanan ve Lisans Alan tarafından kontrol edilen Bilgisayar dışındaki herhangi bir Bilgisayara Kurulumu için,

d.Bu Sözleşmede açıkça belirtilen veya Almina Mühendislik tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilen durumlar dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtmak, kiralamak, ödünç vermek, uzun vadeli kiralamak. (Almina Mühendislik Materyalleri, Lisans Devir Politikasına uygun olarak devredilebilir.)

e.Almina Mühendislik Materyallerinin İnternet veya diğer yerel olmayan ağlar üzerinden Kurulumu veya Erişimine izin vermek, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bağlantılı kullanım dahil olmak üzere bir sanal özel ağ (VPN), sanallaştırma, Web barındırma, zaman paylaşımı, hizmet olarak yazılım, bulut veya başka bir hizmet veya teknoloji ile,

f.Almina Mühendislik Materyallerindeki herhangi bir mülkiyet bildirimini veya işaretini kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek için,

g.Almina Mühendislik Materyallerini kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya başka bir şekilde tersine mühendislik yapmak veya

h.Almina Mühendislik tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, herhangi bir amaçla Almina Mühendislik Materyallerini tercüme etmek, uyarlamak, düzenlemek veya bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmak veya başka bir şekilde değiştirmek gibi İzinsiz Kullanımın Etkisi ve Yetkisiz kullanımın hukuki sonuçları bulunmaktadır.

Almina Mühendislik, ihlalin sona erdirilmesini ve zararın tazminini talep edebilir.

6.2.Hile

"Almina Mühendislik Lisans Yöneticisi", ÜRÜN'ün Kurulumu veya Ürüne Erişimi yönetme, izleme veya kontrol etme aracı anlamına gelir.

Lisans Sahibi, tedarik edilmemiş herhangi bir ürün kodu, yetkilendirme kodu, seri numarası veya başka bir kopya koruma cihazı ile ÜRÜN’ü kuramaz veya ÜRÜN’e erişemez. Almina Mühendislik tarafından doğrudan veya bir bayi aracılığıyla; Lisans Sahibi, kurulumu yönetmek, izlemek veya kontrol etmek için Almina Mühendislik Lisans Yöneticisini veya Almina Mühendislik tarafından sağlanan veya kullanıma sunulan herhangi bir araç veya teknik koruma önlemini atlatmak veya kaldırmak için herhangi bir ekipman, cihaz, yazılım veya başka araç kullanamaz veya bu sebeple ÜRÜN’e erişemez.

6.3.Lisans Devir Politikası

Lisans Alan, YAZILIM ÜRÜNÜ'nü bir şahıs veya işletmeye satar veya sunarsa, lisansı buna göre devredebilirsiniz. Lisansı devrederek, yeni sahibi, yazılımı kendi adına kaydedebilir. Lisans geçersiz/iptal edilmiş ise tescili mümkün olmayacağı için devir gerçekleştirilemeyecektir. Önemli: YAZILIM için eğitim lisansı ÜRÜN devredilemez. Devredilen lisans, ürünün tüm sürümlerini içerir. LİSANS ALAN, YAZILIM ÜRÜNÜ'nün lisansını satar veya devrederse, lisansın tüm sürümlerinin haklarını da yeni sahibine devretmiş olur. Bir lisansa ilişkin bakım sözleşmeleri yeni bir lisans alana devredilemez. Bakım sözleşmeleri yasal olarak devredilemez. Hem LİSANS ALAN (mevcut sahip) hem de yeni sahip, Lisans Devir tarihini yazılı olarak Almina Mühendislik'e bildirmelidir.

7.BAĞLANTI

Belirli Lisanslı Materyaller, Lisans Sahibinin Almina Mühendislik veya üçüncü taraflarca sağlanan web sitelerinde barındırılan içerik ve hizmetlere erişimini ve bunları kullanmasını kolaylaştırabilir veya gerektirebilir. Bazı durumlarda, bu tür içerik ve hizmetler, bu tür web sitelerinde barındırılsalar bile, Lisans Sahibinin Bilgisayarındaki Lisanslı Materyallerin içinde veya bu Materyallerin uzantısı olarak görünebilir. Bu tür içerik veya hizmetlere erişim ve Lisanslı Materyallerin kullanımı, Lisans Sahibinin Bilgisayarının ek bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak İnternet'e (geçici, kesintili veya düzenli olarak) bağlanmasına ve bir Almina Mühendislik veya üçüncü taraf web sitesi ile iletişim kurmasına neden olabilir; (Örneğin, Lisans Sahibine ek bilgi, özellik ve işlevsellik sağlamak veya Lisanslı Materyallerin ve/veya içeriğin veya hizmetlerin bu Sözleşme veya diğer geçerli koşullar kapsamında izin verildiği şekilde kullanıldığını doğrulamak amacıyla.) Almina Mühendislik web sitelerine bu tür bağlantı, Almina Mühendislik'in burada açıklanan gizlilik ve veri koruma politikalarına tabidir. Üçüncü tarafların web sitelerine bu tür bağlantı, bu tür sitelerde bulunan veya üçüncü taraf içerik veya hizmetleriyle başka bir şekilde ilişkilendirilen şartlara (yasal uyarılar ve bildirimler dahil) tabidir. Almina Mühendislik, bu tür üçüncü taraf içerik veya hizmetleri ve Lisans Sahibi ile herhangi bir üçüncü taraf arasındaki bu tür içerik veya hizmetlerle bağlantılı herhangi bir anlaşmayı kontrol etmez, onaylamaz veya sorumluluk kabul etmez. Kişisel bilgiler, mal ve hizmetlerin teslimatı ve ödemesi ve bu tür işlemlerle ilgili diğer şartlar yalnızca Lisans Sahibi ile söz konusu üçüncü taraf arasındadır. Almina Mühendislik, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, herhangi bir üçüncü taraf içerik veya hizmetinin kullanılabilirliğini değiştirebilir veya sona erdirebilir. Belirli içerik ve hizmetlere erişim ve bunların kullanımı (Almina Mühendislik veya üçüncü şahıslar), ayrı koşulların onaylanmasını ve/veya ek ücretlerin ödenmesini gerektirebilir.

8.SINIRLI GARANTİ

Almina Mühendislik, ÜRÜN'ün Lisans Sahibine teslim edildiği tarih itibariyle ve bundan sonraki doksan (90) gün boyunca ("Garanti Süresi") YAZILIM, YAZILIM'ın elektronik Belgeler bölümünde açıklanan genel özellikleri ve işlevleri sağlayacağını garanti eder.

Almina Mühendislik, ÜRÜN'ün Lisans Sahibine teslim edildiği tarih itibariyle ve bunu takip eden 1 yıl (365) gün süreyle, varsa, ÜRÜN ile birlikte verilen donanım koruma anahtarının malzeme ve işçilik açısından hatasız olduğunu garanti eder.

Almina Mühendislik, donanım koruma anahtarını yalnızca, Lisans Sahibinin donanım anahtarının kaybının bir suç sonucu olduğunu polis raporuyla kanıtlaması halinde ücretsiz olarak değiştirir.

Donanım koruma anahtarının kaza, kötüye kullanım veya yanlış uygulamadan kaynaklanan arızalanması durumunda, Almina Mühendislik donanım anahtarını değiştirmek veya lisans ücretlerini iade etmekle yükümlü değildir. Lisans Sahibi, değiştirilen donanım anahtarını hiçbir koşulda kullanamaz. Kayıp donanım anahtarı bulunursa, Lisans Sahibi anahtarı Almina Mühendislik'e geri vermelidir.

Almina Mühendislik'in tüm sorumluluğu ve Lisans Sahibinin Garanti Süresi boyunca münhasır çözüm yolu (“Sınırlı Garanti”), Almina Mühendislik'ın seçimine bağlı olarak, kanunen hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan herhangi bir yasal garanti veya çözüm yolu hariç olmak üzere,

a.Varsa hataları düzeltmeye veya gidermeye çalışmak,

b.Varsa, Lisans Sahibi tarafından ödenen lisans ücretlerini iade etmek ve söz konusu ÜRÜN'e özel işbu Sözleşmeyi feshetmek, bu tür bir geri ödeme, YAZILIM'ın Garanti Süresi boyunca, Lisans Sahibinin Lisans Kimliğinin bir kopyasıyla birlikte Lisans Alanın Almina Mühendislik ofisine veya Lisans Alanın YAZILIMI edindiği Bayiye iade edilmesine tabidir.

 

c.Bu bölümde belirtilen Sınırlı Garanti, Lisans Sahibi’ne özel yasal haklar verir. Lisans Alan, yargı bölgesinde değişen yasalar kapsamında ek yasal haklara sahip olabilir. Almina Mühendislik Lisans Alanın Garanti Haklarını yasaların izin verdiği ölçüde sınırlamaya çalışmaz.

9.SORUMLULUK REDDİ

Bölüm 8'de sunulan sınırlı garanti hariç ve geçerli yasalar tarafından belirlenmiş kurallar hariç; Almina Mühendislik ve Almina Mühendislik satıcıları açık veya üzeri kapalı bir biçimde herhangi bir lisanslı ürünü veya servisi ile ilgili ilave bir garanti taahhüt etmez. (satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmemeye ilişkin herhangi bir zımni garanti veya yasa tarafından verilen yada iş veya ticaret kullanımından kaynaklanan diğer zımni garantiler dahil olmak üzere) Lisanslı ürünler, hizmetler, lisanslı ürünlerin işlevleri, lisanslı ürünlerin özellikleri, hakkında yapılmış herhangi bir açıklama, ifade, beyan veya lisansı alan ile yapılmış görüşmelerde söylenmiş sözlü ifadelerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı hiç bir garanti, söz, koşul ve şart teşkil etmez.

Yukarıdakilere ek olarak Almina Mühendislik şunları da garanti etmez;

a.Lisanslı ürünlerin veya hizmetlerin; operasyonlarının, fonksiyonlarının, kullanım süreçlerinin ve lisanslı ürünler veya hizmetler ile üretilenlerin; Almina Mühendislik tarafından yapılan başka yazılımlar ile ya da üçüncü taraflar tarafından oluşturulmuş yazılımlar ile etkileşim halinde olsun ya da olmasın, kesintisiz, hatasız, güvenli, kesin, yanlışsız, inanılır çalışmasını garanti etmez.

 

b.Almina Mühendislik veya herhangi üçüncü taraflar tarafından belirlenmiş hataların oluşmamasını garanti etmez.

 

c.Almina Mühendislik veya herhangi üçüncü tarafın, herhangi bir destek talebini çözeceğine veya bu tür çözümlerin lisansı alanın ihtiyaç veya beklentilerini karşılayacağını garanti etmez.

 

Yukarıda belirtilen kısıtlamaların garanti koşullarına veya şartlarına etkileri, kontratsal aksi bir kısıtlama olsa bile, hukuki olarak ifade edilmiştir, hariç/dışarıda tutulamaz, kapsamı daraltılamaz veya değiştirilemezdir.

10.UYARILAR

ÜRÜN, yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanılması amaçlanan ticari profesyonel bir araçtır.

Özellikle ticari profesyonel kullanım söz konusu olduğunda, ÜRÜN, Lisans Sahibinin mesleki yargısının veya bağımsız testlerinin yerine geçmez.

ÜRÜN, yalnızca tasarım, analiz, simülasyon, tahmin, test etme ve/veya diğer faaliyetlerinde Lisans Sahibine yardımcı olmayı amaçlar ve Lisans Sahibinin kendi bağımsız tasarım, analiz, simülasyon, tahmin, test ve/veya diğer faaliyetlerinin yerine geçmez.

ÜRÜN için çok çeşitli potansiyel uygulamalar olması nedeniyle, ÜRÜN kullanılabileceği tüm durumlarda test edilmemiştir. Almina Mühendislik, ÜRÜN'ün kullanımı yoluyla elde edilen sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÜRÜN'ü kullanan kişiler, ÜRÜN'ün gözetimi, yönetimi ve kontrolünden ve ÜRÜN'ün kullanım sonuçlarından sorumludur. Bu sorumluluk, herhangi bir sınırlama olmaksızın, ÜRÜN için uygun kullanımların belirlenmesini ve amaçlanan sonuçların elde edilmesine yardımcı olmak için ÜRÜN ve diğer bilgisayar programlarının ve malzemelerinin seçilmesini içerir.

Lisans Sahibi ayrıca ÜRÜN'ün belirli işlevleri sağlamak için Lisans Sahibinin toplam özgün donanım ve belirli işlevsellik sağlamak için yazılım ortamının bir parçasını oluşturduğunu ve Almina Mühendislik tarafından sağlanan ÜRÜN'ün Lisans Sahibinin tasarımı, analizi, simülasyonu, tahmini ve/veya test kısıtlamaları dahilinde Lisans Alanın arzu ettiği sonuçları elde edemeyebilir.

11.SORUMLULUK TÜRÜNDEKİ VE TUTARINDAKİ KISITLAMALAR

Almina Mühendislik ve/veya Almina Mühendislik satıcılarının; herhangi bir arıza durumundan oluşan, özel veya dolaylı nedenlerden oluşan, istenmeyen sonuçlara neden olan veya cezai yaptırımlarla sonuçlanan zararlardan; ayrıca oluşabilecek gelir, kar, kullanıcı, müşteri ve veri kayıplarından ve işletmelerde oluşabilecek durgunluklar ve sektelerden doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. (Benzer zararların araştırılması için hukuk teorisi/kuramı esas alınabilir ve burada belirtilen diğer benzer sorumluluklar ve cezai yaptırımlardan da Almina Mühendislik ve/veya Almina Mühendislik satıcıları sorumlu değildir.)

 

Ek olarak Almina Mühendislik ve/veya Almina Mühendislik satıcılarının lisanslı ürünlerinden, aboneliklerinden ve hizmetlerinden dolayı oluşan sorumlulukları; ürün abonelik ve hizmet satılmasıyla sınırlıdır.

12.AKTİVASYON KODLARI VE GÜVENLİK

12.1.Kurulum/Erişim ve Devamlı Kullanım için Gerekli Aktivasyon Kodu

ÜRÜN'ün Kurulumu ve ÜRÜN’e erişim ve sürekli kullanımı, zaman zaman Almina Mühendislik tarafından verilen aktivasyon kodlarını gerektirebilir. Almina Mühendislik tarafından bir aktivasyon kodu verilmeden önce kayıt gerekebilir. Lisans Sahibi, Almina Mühendislik'e ve Satıcısına bu tür bir kayıt için gerekli olan tüm bilgileri sağlayacaktır. Ek olarak, Lisans Sahibi, Almina Mühendislik'e veya Satıcısına sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Lisans Sahibi ayrıca, Almina Mühendislik veya Bayisi tarafından sağlanabilecek Müşteri Bilgi Formu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere müşteri veri kayıt süreçleri aracılığıyla Lisans Sahibinin kayıt bilgilerini sürekli olarak muhafaza edecek ve güncelleyecektir. Lisans Sahibi, Almina Mühendislik'in bu bilgileri Gizlilik Bildirimine uygun olarak kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

Almina Mühendislik, Lisans Sahibi tüm geçerli ücretleri ödediğinde, sınırlama olmaksızın nihai etkinleştirme kodunu kullanıma sunacaktır.

12.2.Aktivasyon Kodlarının Etkisi

Lisans Sahibi, bir etkinleştirme kodunun alınmasının (Lisans Sahibi yanlışlıkla sağlanmış olsun veya olmasın) Lisans Sahibi ‘nin lisans haklarının kapsamını kanıtlamayacağını veya etkilemeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu haklar yalnızca bu Sözleşmede ve geçerli Lisans Tanımında belirtildiği şekilde olacaktır.

13.ERİŞİMİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Lisans Sahibi, ÜRÜN'ün tamamını veya bir kısmını başka bir bilgisayara aktarmaya çalışırsa, etkinleştirme, güvenlik ve teknik koruma mekanizmaları tarafından ÜRÜN'ün kurulumunun ve erişiminin devre dışı bırakılabileceğini kabul ve beyan eder veya,

Lisans Sahibi, bir bilgisayardaki veya ÜRÜN'deki teknik koruma mekanizmalarını veya tarih belirleme mekanizmalarını kurcalarsa veya,

Lisans Sahibi, güvenlik modunu etkileyen veya diğer koşullar altında belirli başka eylemlerde bulunursa Lisans Sahibinin çalışma ürününe ve diğer verilerine erişimi etkilenebilir.

Almina Mühendislik, Lisans Sahibinin Almina Mühendislik'e veya bir Bayiye ödeme yapmaması veya bu Sözleşmenin hükümlerine veya bu tür herhangi bir lisansla ilgili diğer koşullara uymaması durumunda, Lisans Sahibinin ÜRÜN ile ilgili lisansını askıya alabilir.

14.ETKİLENEN VERİLER

İzin verilen amacı eğitim amaçlarıyla veya kişisel öğrenme amaçlarıyla sınırlayan lisanslar dahil olmak üzere, belirli Lisans Türleri altında kullanıma sunulan ÜRÜN ile oluşturulan çalışma ürünü ve diğer veriler, çalışma ürününü ve diğer verileri yalnızca belirli durumlarda kullanılabilir hale getiren belirli bildirimler ve sınırlamalar içerebilir (örneğin, sadece eğitim alanında). Lisans Sahibi, bu tür bildirimleri veya sınırlamaları kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecektir.

15.FESİH VEYA ASKIYA ALMA

Bu Sözleşme, kapsamındaki her lisans için geçerli olacaktır.

Almina Mühendislik, Lisans Sahibi’nin iflas davasına maruz kalması, ödeme aczine düşmesi veya Lisans Sahibi’nin alacaklılarıyla bir anlaşma yapması halinde de bu Sözleşmeyi feshedebilir. Bu Sözleşme, Lisans Sahibi tasfiyeye girerse, Almina Mühendislik tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın veya herhangi bir işlem yapılmadan otomatik olarak feshedilecektir.

Lisans Sahibi, Almina Mühendislik'in bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini devredebileceğini veya alt yükleniciye verebileceğini kabul ve beyan eder.

16.SÖZLEŞMENİN VEYA LİSANSIN FESHİNİN ETKİSİ

Bu Sözleşmenin feshi veya süresinin dolması üzerine, burada verilen lisanslar feshedilecektir. Lisans Sahibine verilen herhangi bir lisansın feshi veya süresinin dolması üzerine, Lisans Sahibi, bu lisansın geçerli olduğu Almina Mühendislik Materyallerinin tüm kullanımını durdurmalı ve Almina Mühendislik Materyallerinin tüm kopyalarını kaldırmalıdır. Almina Mühendislik'in talebi üzerine Lisans Sahibi, teknik koruma cihazı (USB sabit kilidi) dahil olmak üzere tüm Almina Mühendislik Materyallerini imha etmeyi veya Almina Mühendislik'e veya satın alındığı Bayiye iade etmeyi kabul eder.

17.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu Sözleşme ve bu Sözleşmede atıfta bulunulan diğer tüm şartlar, taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve önceki veya eşzamanlı tüm sözleşmeleri, tartışmaları, iletişimleri, sözleşmeleri, beyanları, garantileri, tanıtımları birleştirir ve bunların yerine geçer. Taraflar, bu Sözleşmeye girerken, bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında herhangi bir anlaşmaya, tartışmaya, iletişime, beyana, garantiye, tanıtıma veya anlayışa dayanmayacaklarını kabul ederler. Lisans Sahibi tarafından, bu Sözleşmeyi veya bu tür diğer koşulları değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir iletişimde Lisans Sahibi tarafından şart koşulan koşullar, Almina Mühendislik'in yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış bir şekilde yazılı olarak kabul edilmedikçe geçersiz olacak ve hiçbir etkisi olmayacaktır. Almina Mühendislik'in yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanmadıkça, bu Sözleşmede yapılacak diğer değişiklikler de geçersiz olacaktır.

18.BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre tamamen veya kısmen yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm veya ilgili kısmı, yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu yargı yetkisi açısından etkisiz olacaktır. Yasa dışılığı, geçersizliği veya uygulanamazlığı ölçüsünde ve tarafların niyetine maksimum etkiyi vermek için geçerli yasaya uymak için gerekli olduğu ölçüde değiştirildiği kabul edilecektir. Söz konusu hükmün söz konusu yargı alanındaki yasa dışılığı, geçersizliği veya uygulanamazlığı, söz konusu hükmün veya bu Sözleşmenin diğer herhangi bir hükmünün başka herhangi bir yargı alanındaki yasallığını, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

19. GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

Bu Sözleşme, Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Böyle bir yargı alanının kanunları, kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunulmaksızın uygulanacaktır. Buna ek olarak, her bir taraf, bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir iddia, dava veya anlaşmazlığın münhasıran Türkiye – Ankara Mahkemesine götürüleceğini (ve tarafların münhasır yargı yetkisine tabi olacağını) kabul eder. Sonuç olarak, anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri ve Türk Hukuku uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen hiçbir şey, Almina Mühendislik'in bu tür bir ihlalin meydana geldiği iddia edilen herhangi bir ülkede fikri mülkiyet haklarının ihlali için dava açmasını engelleyemez.

20.KESİN DELİL ANLAŞMASI

Anlaşmazlık halinde, Almina Mühendislik’in tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

21. HAKLARIN KULLANILMASI

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

22. DİL

Bu Sözleşmenin Türkçe versiyonu, Türkçe versiyon ile herhangi bir çeviri arasında bir tutarsızlık olması durumunda yasal olarak bağlayıcıdır. Bu Sözleşme, bildirimler (tebliğler) de dahil olmak üzere sadece Türkçe dilinde yazılmalıdır.

23.YAPI

Bu sözleşmedeki belirsizlikler, taslağı hazırlayan aleyhinde yorumlanmayacaktır.

24.MÜCBİR SEBEPLER

Almina Mühendislik, doğa olaylarından, tedarikçi gecikmesinden veya Almina Mühendislik'in makul kontrolü dışındaki diğer nedenlerden kaynaklanan performans gecikmelerinden veya başarısızlıklarından kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar veya cezadan sorumlu olmayacaktır. Almina Mühendislik, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin Almina Mühendislik’in bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda Almina Mühendislik’in Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

25.TEBLİGAT

Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler LİSANS SAHİBİ’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde Almina Mühendislik’e bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. LİSANS SAHİBİ, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.

 

E-posta, Telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir.

Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cadde 1071 Usta Plaza No:25B/8  Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 533 220 09 25

 

E-posta: info@archlinexp.com.tr

ARCHLineXP_logo_white_blue_GatewayBIM.png

+90 533 220 09 25
info@archlinexp.com.tr

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram

Kızılırmak Mah. 1443.Cad
1071 Usta Plaza No: 25B/8 Çankaya/ANKARA

bottom of page